Địa điểm nộp hồ sơ kê khai thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

Mới đây, dự thảo nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ tài chính xây dựng có đề cập đến địa điểm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Để kế toán của các doanh nghiệp có thể nắm bắt được những nội dung mới nhất này, dưới đây là nội dung về dự thảo về địa điểm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo dự thảo, đối với người nộp thuế có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TNDN đã đăng ký thuế tại nơi có trụ sở chính, thì địa điểm nộp hồ sơ kê khai thuế là cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nộp thuế có trụ sở chính, thì người nộp thuế khai thuế TNDN tập trung cả phần phát sinh của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

kê khai thuế

Nếu người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nộp thuế có trụ sở chính, thì người nộp thuế khai tập trung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tính thuế, phân bổ số thuế TNDN phát sinh phải nộp (nếu có) cho từng địa bàn cấp tỉnh, nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN, thì phải xác định riêng thu nhập tính thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi để tính, nộp thuế TNDN phát sinh của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và không tính phân bổ số thuế TNDN được ưu đãi cho các địa phương khác.

Cũng theo dự thảo nghị định, trường hợp người nộp thuế có nhà máy sản xuất thủy điện nằm chung trên các địa bàn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì người nộp thuế khai thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất thủy điện phát sinh từ nhà máy thủy điện này với cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và phải xác định số thuế TNDN phải nộp (nếu có) đối với hoạt động sản xuất thủy điện phát sinh từ nhà máy thủy điện cho từng địa bàn được hưởng nguồn thu NSNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nếu người nộp thuế là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, thì từng đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó, thì đơn vị thành viên khai thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh khác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

https://deejaysoko.com/

https://deejaysoko.com/category/tin-tuc/

Đánh giá bài viết